سید بهمن فاطمی

مدرس
سید بهمن فاطمی

تخصص ها: مدرس رشد مهارت های فردی و موفقیت

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.

مدرسان