جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/2/5

زمان شروع :

09:00

زمان پایان :

10:00

مدرسان :

سید بهمن فاطمی

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1399/2/5

زمان شروع :

10:10

زمان پایان :

11:10

مدرسان :

سید بهمن فاطمی

جلسه :

3

تاریخ جلسه :

1399/2/5

زمان شروع :

11:20

زمان پایان :

12:20

مدرسان :

سید بهمن فاطمی

جلسه :

4

تاریخ جلسه :

1399/2/5

زمان شروع :

13:20

زمان پایان :

14:20

مدرسان :

سید بهمن فاطمی

جلسه :

5

تاریخ جلسه :

1399/2/5

زمان شروع :

14:30

زمان پایان :

15:30

مدرسان :

سید بهمن فاطمی