جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/1/31

زمان شروع :

20:00

زمان پایان :

21:00

مدرسان :

سید بهمن فاطمی