جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/1/27

زمان شروع :

21:00

زمان پایان :

22:00

مدرسان :

سید بهمن فاطمی

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1399/1/30

زمان شروع :

20:55

زمان پایان :

21:00

مدرسان :

سید بهمن فاطمی

جلسه :

3

تاریخ جلسه :

1399/1/30

زمان شروع :

۲۱:۰۰

زمان پایان :

۲۲:۰۰

مدرسان :

سید بهمن فاطمی

جلسه :

4

تاریخ جلسه :

1399/1/27

زمان شروع :

20:55

زمان پایان :

22:00

مدرسان :

سید بهمن فاطمی

جلسه :

5

تاریخ جلسه :

1399/2/1

زمان شروع :

21:55

زمان پایان :

22:00

مدرسان :

سید بهمن فاطمی

جلسه :

6

تاریخ جلسه :

1399/2/3

زمان شروع :

11:10

زمان پایان :

12:10

مدرسان :

سید بهمن فاطمی

جلسه :

7

تاریخ جلسه :

1399/2/3

زمان شروع :

12:15

زمان پایان :

13:15

مدرسان :

سید بهمن فاطمی

جلسه :

8

تاریخ جلسه :

1399/2/3

زمان شروع :

20:30

زمان پایان :

20:50

مدرسان :

سید بهمن فاطمی

جلسه :

9

تاریخ جلسه :

1399/2/3

زمان شروع :

20:55

زمان پایان :

21:55

مدرسان :

سید بهمن فاطمی

جلسه :

10

تاریخ جلسه :

1399/2/5

زمان شروع :

01:20

زمان پایان :

02:20

مدرسان :

سید بهمن فاطمی