جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/1/18

زمان شروع :

21:00

زمان پایان :

22:00

مدرسان :

سید بهمن فاطمی

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1399/1/18

زمان شروع :

22:05

زمان پایان :

23:05

مدرسان :

سید بهمن فاطمی

جلسه :

3

تاریخ جلسه :

1399/1/17

زمان شروع :

05:00

زمان پایان :

06:00

مدرسان :

سید بهمن فاطمی

جلسه :

4

تاریخ جلسه :

1399/1/18

زمان شروع :

05:05

زمان پایان :

06:00

مدرسان :

سید بهمن فاطمی

جلسه :

5

تاریخ جلسه :

1399/1/20

زمان شروع :

۱:۴۵

زمان پایان :

۲:۴۵

مدرسان :

سید بهمن فاطمی

جلسه :

6

تاریخ جلسه :

1399/1/23

زمان شروع :

21:00

زمان پایان :

22:00

مدرسان :

سید بهمن فاطمی

جلسه :

7

تاریخ جلسه :

1399/1/17

زمان شروع :

19:30

زمان پایان :

21:30

مدرسان :

سید بهمن فاطمی

جلسه :

8

تاریخ جلسه :

1399/1/24

زمان شروع :

19:30

زمان پایان :

21:30

مدرسان :

سید بهمن فاطمی

جلسه :

9

تاریخ جلسه :

1399/1/25

زمان شروع :

20:00

زمان پایان :

21:00

مدرسان :

سید بهمن فاطمی

جلسه :

10

تاریخ جلسه :

1399/1/25

زمان شروع :

21:00

زمان پایان :

22:00

مدرسان :

سید بهمن فاطمی

جلسه :

11

تاریخ جلسه :

1399/1/27

زمان شروع :

۱۷:۰۰

زمان پایان :

۱۸:۰۰

مدرسان :

سید بهمن فاطمی

جلسه :

12

تاریخ جلسه :

1399/1/30

زمان شروع :

02:00

زمان پایان :

03:00

مدرسان :

سید بهمن فاطمی

جلسه :

13

تاریخ جلسه :

1399/1/30

زمان شروع :

21:15

زمان پایان :

22:15

مدرسان :

سید بهمن فاطمی

جلسه :

14

تاریخ جلسه :

1399/1/31

زمان شروع :

20:00

زمان پایان :

21:00

مدرسان :

سید بهمن فاطمی

جلسه :

15

تاریخ جلسه :

1399/2/1

زمان شروع :

۲۱:۰۰

زمان پایان :

۲۲:۰۰

مدرسان :

سید بهمن فاطمی

جلسه :

16

تاریخ جلسه :

1399/2/11

زمان شروع :

14:50

زمان پایان :

15:50

مدرسان :

سید بهمن فاطمی