وبینارهای ارتقاء شرکت کنندگان رشد مثبت

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : فعال
تاریخ ثبت : 1399/1/27
تاریخ شروع دوره : 1399/1/27
تاریخ پایان دوره : 1399/12/30
نوع دوره : دوره آنلاین
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

-

مفاد درسی :

-

وبینارهای ارتقاء شرکت کنندگان رشد مثبت