جلسات بلند مدت رشد مثبت

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : فعال
تاریخ ثبت : 1399/2/2
تاریخ شروع دوره : 1399/2/2
تاریخ پایان دوره : 1400/12/29
نوع دوره : دوره آنلاین
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

-

مفاد درسی :

-

جلسات بلند مدت رشد مثبت