زندگی به رنگ خدا

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : فعال
تاریخ ثبت : 1399/1/31
تاریخ شروع دوره : 1399/1/31
تاریخ پایان دوره : 1399/12/30
نوع دوره : دوره آنلاین
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

-

مفاد درسی :

-

زندگی به رنگ خدا
مدرسان