کلاس های وبینار رشد مثبت

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : ظرفیت تکمیل
تاریخ ثبت : 1399/1/17
تاریخ شروع دوره : 1399/1/17
تاریخ پایان دوره : 1399/12/30
نوع دوره : دوره آنلاین
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

-

مفاد درسی :

-

کلاس های وبینار رشد مثبت