وبینار دوره های بلند مدت رشد مثبت

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره بسته شده است
تاریخ ثبت : 1399/2/1
تاریخ شروع دوره : 1399/2/1
تاریخ پایان دوره : 1401/12/29
نوع دوره : کارگاه آموزشی
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

-

مفاد درسی :

-

وبینار دوره های بلند مدت رشد مثبت
نام محل برگزاری
مدرسان